Tin mới

Phòng NC - CG tiến bộ KHCN

New Page 1

Phòng Nghiên cứu - Chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ

Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới.

Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất: các sản phẩm, các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước

Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh.

Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền.

Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Trung tâm giao.

Gồm 2 bộ phận

a) Bộ phận chuyển giao KHCN

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ vào lĩnh vực sản xuất và đời sống đặc biệt là vùng sâu, vùng xa;

- Hợp tác, chuyển giao KHCN với các thành phần kinh tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Di động

Cơ quan

PHÒNG NGHIÊN CỨU-CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KH&CN

1

Nguyễn Văn Quang

Trưởng phòng

0938.338.030

3832474

quangkhcnld@gmail.com

2

Hồ Bá Quân

Cán bộ kỹ thuật

01638.012.976

hobaquan@gmail.com

3

Võ Thị Quỳnh

Cán bộ kỹ thuật

01682.189.138

Voquynh52c@gmail.com

4

Lê Thị Minh Châu

Cán bộ kỹ thuật

0164.615.6854

minhchaule9189@gmail.com

 

b) Bộ phận dịch vụ KHCN

Thực hiện nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân, tổ chức tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

Thực hiện tư vấn, xây dựng, lắp đặt thiết bị, công nghệ, vật liệu mới, môi trường, tiết kiệm năng lượng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao

  

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Di động

Cơ quan

PHÒNG NGHIÊN CỨU-CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KH&CN

1

Lê Xuân Thảo

Cán bộ kỹ thuật

0973.497.706

3811579

lxt260289@gmail.com

2

Lê Văn Quyền

Cán bộ kỹ thuật

0936.329.429

quyenkhcn.ld@gmail.com