Tin mới

Giới thiệu

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC  VÀ CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG
Lamdong Center for Application of Science
and Technology

(LAMDONG-CASTI)

Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo – Đà Lạt

Điện thoại: 0633. 833155 - Fax: 0633. 833156

Email: Casti@lamdongdost.gov.vn

Website: casti1.lamdongdost.gov.vn

 Trung tâm Ứng dụng KHCN & Tin học là đơn vị sự nghiệp khoa học, thành lập theo Quyết định số 69/2004/ QĐ-UB, ngày 22/4/2004, nay đổi tên thành Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng, theo Quyết định số 2877/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng.

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Lâm Đồng (viết tắt là Trung tâm) hoạt động theo Quyết định số 114/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2015 của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ.

Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm hiện được đặt ở số 35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới.

Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất: các sản phẩm, các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được giao: bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, năng lượng, vật liệu mới, xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy đinh của pháp luật.

Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở.

Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh.

Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiên bộ và phố biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền.

Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Điện thoại di động

 Nguyễn Như Chương

Giám đốc

0633.833.154

0919287371

 Lê Thành Trung

Phó Giám đốc

0633.811.579

0918972731