Tin mới

Phòng Hành chính - Kế hoạch

-  Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, thủ quỹ, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, quản lý con dấu; thực hiện các công tác hành chính, tổng hợp, báo cáo;

-  Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; các đề tài, dự án;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Di động

Cơ quan

PHÒNG HÀNH CHÍNH- KẾ HOẠCH

1

Huỳnh Nhân Ái

Kế toán

0934.637.579

3833155

nhanai001@gmail.com

2

Thi Phụng Giao

Văn thư- Thủ quỹ

0937.004.400

giaokhcnld@gmail.com

3

Nguyễn​Thanh Phong

Chuyên viên HC-KH

0917.203.082