Tin mới

Tác động của khoa học vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đáp ứng hội nhập

Lâm Đồng là tỉnh Tây Nguyên, dân số khoảng 1,2 triệu người. Tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh năm 2010 đạt 23.314,3 tỷ đồng, tăng 16,9%, trong đó ngành nông, lâm, thủy sản 11.302,8 tỷ tăng 16,6%, công nghiệp, xây dựng 4.634,3 tỷ tăng 16,8%, dịch vụ 7.377,1 tỷ tăng 17,5 %. Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy sản 45,8%, công nghiệp, xây dựng 19,9%, dịch vụ 31,6%. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2010 đạt 13,3%, GDP bình quân đầu nguời 19,3 triệu đồng.

Chi tiết